سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنفشه یثربی – کارشناسان ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
فرهاد نورمحمدی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاروج
حسن ایزانلو – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فاروج

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری حوزه آبخیز گلگل در استان ایلام بر تداوم جریان آب در منطقه و بهرهبرداری بهینه از جریانات سطحی انجام پذیرفته است. در ارزیابی کمی اقدامات انجام شده در حوضه فوق از میانگین متحرک، منحنی تداوم جریان و بررسی رژیم هیدرولوژیکی استفاده گردید. بدین منظور آمار بارندگی و روانآب سالانه حوضه در قبل و بعد از اقدامات به ترتیب (۷۴-۶۴) و (۸۶-۷۴) تهیه گردید. پس از آمادهسازی دادهها و انجام تجزیه و تحلیلهای آماری، منحنی میانگین متحرک سهساله نشان داد که پس از اجرای اقدامات تغییرات روانآب در منطقه کاهش یافته است و منحنی تداوم جریان موید کاهش دبیهای بااحتمال وقوع کمتر و افزایش وقوع در دبیهای با احتمال وقوع بیشتر شده است که این خود نشاندهنده افزایش آب در منطقه میباشد. با بررسی رژیم هیدرولوژیکی منطقه این نتیجه حاصل میگردد که روند تغییرات بارش و روانآب نشانگر آرامتر شدن عکسالعمل هیدرولوژیکی حوضه و کاهش واریانس روان- آب نسبت به واریانس بارش پس از اجرای اقدامات بوده است. در مجموع این مطالعه عملکرد مثبت اقدامات آبخیزداری را در حوضه مورد مطالعه نشان میدهد