سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی صانعی – هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فرانک امیدی سراوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم

چکیده:

یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک بررسی عمق آبشستگی در پایهی پلها است. یکی از روشهای مقابله با آبشستگی و فرسایش، استفاده از آبشکن است. در این مطالعه، با آزمایش برروی یک فلوم به طول ۸ متر، ارتفاع ۰/۵ متر و عرض ۰/۲۵ متر اثر استفاده از ابشکن نفوذ پذیر همچنین تاثیر طول آن و موقعیت قرارگیری آنها نسبت به لبهی بالادست پایهی کناری پل موردبررسی قرار گرفته است. شکل پایه مکعب مستطیلی با قاعدهای به طول ۵ و عرض۲/۵ سانتی متر میباشد. قطر شمعهای استفاده شده در آزمایشها ۶ میلیمتر و غیر مستغرق بودند. نتایج حاصله بیانگر تاثیر بسیار زیاد آبشکن در کاهش آبشستگی اطراف دماغههای کناری پایهی پل نسبت به حالت شاهد (بدون استفاده از آبشکن) میباشد