سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

پرویز پیری – استادیار دانشگاه ارومیه
محمد ایمانی – استادیار دانشگاه ارومیه
نوید انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده:

این مقاله تحقیقی علمی و کاربردی در مورد اثر و ارتباط بین متغیرهای حسابداری (سود هر سهم، سود نقدی هر سهم، ارزش دفتری هر سهم و وجه نقد حاصل از عملیات) و نماگرهای ساختاری (تغییرات ارزش بازار هرسهم، بازده هر سهم، اندازه شرکت و حجم معاملات) در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت بررسی و تایید رابطه بین متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیهفرعی مطرح شد، که هر یک از فرضیه های فرعی نیز در بر گیرنده چهار فرضیه دیگر است. هدف از تکثر فرضی هها بررسی دقیق تر و اجمالی، تاثیر پذیری نماگرهای ساختاری از متغیرهای حسابداری است.برای آزمون فرضیه هاازتحلیل همبستگی در قالب مدلهای یک و چند متغیره استفاده شد.نتایج بیانگر تایید تاثیر متغیر های حسابداری بر نماگرهای ساختاری است . این رابطه بین متغیرهای سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با تغییرات قیمت سهام و بازده هر سهم بیشتر مشاهده شد.