سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نگار ولیزاده – کارشناسارشد زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهرام میرشکاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
الهه سیاهکوهی – کارشناسی ارشد زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

به منظور بررسی برخی صفات کلزا در شرایط تک کشتی و رقابت با سلمه تره، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به صورت فاکتوریل در قالبطرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور تراکم سلمه تره Dw شامل ۸ ، ۴ و ۱۲ بوته در هر متر از ردیف کاشت و عامل زمان نسبی سبز شدن سلمه تره Iw شامل همزمان ، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از سبز شدن کلزا به همراه شاهد بدون علف هرز اجراشد. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر متقابل زمان سبز شدن و تراکم سلمه تره روی ارتفاع بوته کلزا در زمان گلدهی، تعداد دانه در خورجین، درصد پوشش سبزعلفهرز ، درصد پوشش سبز کلزا ، عملکرد دانه و روغن و درصد روغن معنیدار شد. مقایسه میانگین تیمارها نشان دادند مقادیر صفات مورد مطالعه به جز تعداد دانه در خورجین، ارتفاع بوته علف هرز و درصد پوشش سبز علفهرز در تیمار شاهد بالاتر بودند. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که درصد پوششسبز کلزا، وزن هزار دانه و تعداد خورجین در بوته در مجموع ۹۱ درصد تغییرات مربوط به عملکرد دانه را توجیه می کند. ضرایبتبیین نشان دادند که صفات مذکور در افزایش عملکرد دانه تاثیر زیادی دارند و درصد پوشش سبز کلزا دارای اثر مستقیم بالاتری روی عملکرد دانه بود. با توجه به درصد کاهش عملکرد دانه کلزا نسبتبه شاهد که در تیمار سبز شدن سلمه تره ۱۵ و ۳۰ روز پساز کلزا در تراکم ۴ بوته در هر متر از ردیف ۳۳ % می باشد، مشاهده شد که کلزای رقم ساری گل حضور علفهرز سلمه تره رانتوانست تحمل کند و به نظر می رسد آستانه / ،که معادل ۳۰ %و ۲۵ خسارت اقتصادی سلمه تره در مزرعه کلزا رقم مورد مطالعه در محدوده کمتر از ۴ بوته آن در هر متر از ردیف قرار گرفته باشد.