سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبدالخانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دبیر آموزش و پرورش
سکینه عبدالخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

در این پژوهش با توجه به اهمیت شناسایی آسیب ها و چالش های اجرای برنامه های درسی سعی شده است تا مشکلاتی کهدبیران کار و فناوری منطقه شاوور استان خوزستان در اجرای برنامه ی درسی کار و فناوری دوره ی اول متوسطه با آن روبهرو بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته و شناسایی شوند. این پژوهش بر مبنای پارادایم کیفی با استفاده از روش تحقیق مطالعهی موردی صورت گرفته، ابزار جمع آوری داده ها عمدتاً مصاحبه و در کنار آن از روش های دیگری همچون مشاهده و حضورمداوم در میدان پژوهش با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع انتخاب و داده های حاصل با روش کدگذاریتحلیل شدند. به منظور بالا بردن قابلیت اعتماد داده ها اقداماتی همچون: ارتباط مستمر با اطلاع رسان ها، توجه به دیدگاههای تمامی افراد، بازبینی اعضاء، چندسویه سازی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد که آسیب های برنامه ی درسی کار وفناوری در سطح عملیاتی عبارتند از: محتوا، زمان، یادگیرندگان، ارزشیابی، منابع انسانی، منابع فیزیکی.