سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی یوسفی – کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، آموزش و پروزش، بیله سوار، ایران
رضا یوسفی – کارشناسی ارشد مشاوره، آموزش و پرورش اردبیل، ایران

چکیده:

مقاله حاضر نگاهی به موانع و آسیب های موجوددر تعلیم و تربیت دینی نوجوانان دارد . روش این تحقیق ، توصیفی – تحلیلی است و ابزارهای گرد آوری داده ها ممبتنی بر استفاده از کتاب ها، مقالات ، آرای متخصصان تعلیم و تربیت است . آسیب های ناشی از بی توجهی خانواده، عدم توجه به شرایط زمان در تربیت، عدم شناخت خصوصیات دوران نوجوانی، ناکارآمدی مربیان و معلمان، فهم نادرست از دین، نارسایی در برنامه ریزی و محتوا و روش های آموزشی از مهم ترین یافته های این پژوهش است که اجرای راهکارهای مطرح شده در این مقاله توسط معلمان و متولیان تعلیم و تربیت ، سبب خواهد شد تا تعلیم و تربیت نوجوانان و دانش آموزیان کمتر با آسیب هاب رو به رو شود.