سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

سیدمصطفی احمدزاده – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده:

ازمهم ترین ارکان سیاس ت های توسعه درسراسرجهان،سیاست گذاری پژوهشی است. درکشورما،توسعه واحیای تمدن اسلامی به مثابه امری آرمانی ، ض رورت اولویت بخشی به امرپژوهش د رهمه عرصه های فرهنگی، هنری ، علمی، تاریخی، سیاسی واجتماعی رادرحکم اساسی ترین نیازهامطر ح می کند؛هرگونه نوآوری در این میدان وهرپیشنهاد و طرحی که پاسخگوی نیازهای زیرساخت ی امرپژوهش درکشور باشد،شایسته توجه موشکافانه،بهره گیری وگسترش است.صاحب نظران تعلیم وتربیت براین نکته اذعان دارندک ه رکن اصلی پژوهش،آموزش بنیادی،روشمندوپویااست.مهم ترین عامل موفقیت کشورهای پیشرفته در زمین ه آموزش وپرورش وبه ویژه آموزش عالی، نگاهی اندیشمندانه و آینده نگرانه به نظام آموزشی ودررأس آن متون آموزشی است که بی تردید دررشد وبالندگی فضای علمی جامعه تأثیربسزایی دارد .ازاین روبایسته است که برنامه ریزان و کارشناسان هر رشته ای نهایت سعی وکوشش خودرادررا ه تهیه و تدوی ن متون آموزشی کارآمدبه کارگیرندتازمینه رابرای رشد و شکوفا یی استعدادهای درخشان دانشجویان و دانش پژوهان این مرزوبوم فراهم سازند