سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمصطفی شریعت زاده – دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی

چکیده:

مشغولیت ذهنی مستمر انسان، در تمامی سطوح فکری و معیشتی، باموضوعات ومسائل مورد بحث در شاخه های مختلف علوم انسانی از قبیل اقتصاد ، فلسفه، و تلاش برای شناخت، پیش بینی و ک نترل « انسان » وتوجه خاص این علوم به رفتار از طریق مشاهده و مطالعه در روش زندگی و بازتابهای عملی و ذهنی او پیچیدگی نظریه پردازی و نسبی بودن قابلیت تعمیم قوانین ب ه دست آمده از مطالعات موردی به شرایط مشابه ، عوام زدگی برخی رشته ها ، ناکارآمدی نظام آموزشی برای ایجاد علا قه مندی و افزایش روحیه دانش پژوهی و انجام امور تحقیقاتی در دانشجویان و دانش آموزان، عدم رعایت سلسله مراتب ارائه دروس در مراحل پیش دانشگاهی و محدودیت منابع آموزشی در مقاطع دانشگاهی ، مصادره علوم انسانی به دست عده ای خاص و محدود با دیدگاه ها و طرز تلقی مشخص و عدم هماهنگی و همکاری حوزه و دانشگاه در مواجهه به این افراد وتبدیل این علوم به نوعی علوم انتقادی که صرفاً در جهت بررسی و تشریح نظریات مطرح شده در جوامع غربی بوده و توجهی به بومی سازی و تولید علم در داخل کشور نمی شود ازجمل ه آسیب هایی است که تلاش می شود در این مقاله به آن پرداخته شود.