سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خدیجه سلیمانی هارونی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مسعود برادران – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

البته امروزه با تغییر در سبک زندگی و ورود الگوهای متضاد با باورهای دینی و سنتی، ما شاهد آشفتگی ها و آسیب های فراوان در تمام مراحلزندگی مان هستیم و فرهنگ غالب دنیا که برخواسته از نظام سلطه است در قالب های مختلف با هزینه های سنگین و با زر و زور و تزویر ، بشریت را از ارزشهای توحیدی دور ساخته است. این در حالی است که با وجود گنجینه عظیمی همچون اسلام و تعالیم آن در رابطه باسبک زندگی توجه به این نکته را گوشزد میکند که محققان ما باید در این زمینه کار مطالعاتی بیشتری انجام دهند و باتاملی در بیانات رهبری میتوان به اهمیت و ضرورت این امر بیشتر پی برد. در این مقاله که مطالب آن با جمعآوری منابع الکترونیکی در رابطه بادیدگاه رهبری درباره سبک زندگی تهیه شده است ضمن بررسی جایگاه و نقش خانواده و سبک زندگی دینی، آسیبهای خانواده را بررسی کرده ودر پایان پیشنهاداتی را ارائه نموده است.