سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جمال الدین نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری وزهکشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

چکیده:

آبیاری زیرزمینی امکان توزیع رطوبت بطورغیراشباع درمنطقه ریشه گیاه رافراهم می سازد.یکی ازسیستمهای نوین این روش،استفاده ازلوله های لاستیکی تراوا اسفنج ماننداست که تحت فشار بسیارکم1-2 اتمسفر)توانایی انتشارآب بطوریکنواخت وتحت کنترل راداشته وبانصب آن درناحیه ریشه گیاه،رطوبتی درحدظرفیت زراعی درخاک ایجادمی کند.انتخاب عمق مناسب وفاصله بهینه این لوله هانسبت به همدیگرونسبت به گیاه ،منوط به داشتن محدوده رطوبتی تولیدشده توسط لوله درخاک است (سهرابی وگازری 1376 ).ازدیگرروشهای آبیاری زیرزمینی،روش آبیاری زیرسطحی با لوله های قطره چکان دار می باشد .که با تزریق علف کش مانع ورود ریشه گیاه به داخل قطره چکانها می گردد(ریچ وچاوزوگادین 2009 ).پس ازبررسی روشهای مختلف سیستم زیرزمینی با توجه به میزان بالای تبخیرازسطح خاک دراکثر مناطق کشوروهمچنین تلفات بادبردگی درسیستم آبیاری بارانی ،بادرنظرگرفتن بافت وشرایط خاک منطقه ونوع الگوی کشت،سیستم آبیاری زیرزمینی دارای بیشترین کارائی مصرف آب به دلیل بالا بودن میزان راندمان مصرف آب راداشته وهمچنین قابلیت کنترل اتوماتیک ومصرف پائین انرژی ازدیگر مزایای آن میباشد.