سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق پاکدامن – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، یزد، ایران
سیدعلی المدرسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، یزد، ایران
علی سرکارگر اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، یزد، ایران

چکیده:

در این پژوهش ابعاد و دامنه فرونشست زمین در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در بازه ی زمانی سالهای 2005الی 2012 مورد بررسی قرار گرفت. با مشاهده مقادیر ایستگاه ژئودینامیک مستقر در محل مذکور مشخص گردید که اینفرودگاه در بازه ی زمانی مذکور بیش از 15 سانتی متر دچار فرونشست زمین شده است. به دلیل اینکه در سایت مذکور فقطیک ایستگاه ژئودینامیک مستقر بود، جهت آشکارسازی ابعاد و میزان جابجایی عمودی زمین در سایر نقاط فرودگاه تصمیم بهاستفاده از روش تداخل سنجی راداری گردید. نتایج نشان می دهند که در فواصل زمانی سالهای 2006 تا 2010 نواحی مستقردر فرودگاه بیش از 10 سانتی متر دچار فرونشست شده اند که شدت این تغییرات در ضلع شرقی فرودگاه به وضوح بیشتر است.نرخ فرونشست سالانه از 24 میلیمتر در بازه 2006 _ 2008 به 28 میلیمتر در بازه 2008 _ 2010 افزایش پیدا کرده که نشاندهنده تسریع روند فرونشست زمین در این منطقه می باشد. همچنین با مشاهده مقادیر ثبت شده GPS در ایستگاهژئودینامیک مستقر در سالهای 2011 و 2012 مشخص گردید که روند فرونشست زمین کماکان با همان نرخ 28 میلیمتر برسال ادامه داشته است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت که دلیل اصلی این پدیده، برداشت بی رویه از منابع آبزیرزمینی در زمین های کشاورزی اطراف فرودگاه می باشد.