سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
امیرهوشنگ احسانی – استادیار همزیستی با کویر دانشگاه تهران
غلامرضا زهتابیان – استاد
فهیمه نظری – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

تغییرات کاربری پوشش اراضی در اثر فعالیتهای انسانی یکی از موضوعات مهم در برنامهریزی-های منطقهای و توسعهای میباشد. با توجه به مزیتها و قابلیتهایی که دادههای ماهوارهای دارند، این تکنولوژی میتواند کمک شایانی به شناسایی و کشف این تغییرات بنماید. در تحقیق حاضر تغییرات کاربری اراضی منطقه کاشان در یک دوره زمانی ۱۵ ساله مورد ارزیابی قرارگرفته است