سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رسول همتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی اردیبل
عظیم نصیری – مدیر کل هواشناسی استان زنجان
شاهرخ فاتح – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

نگرش سنتی به رخدادهای مخرب طبیعی مدت زمان کوتاهی است که در ایران در حال تغییر و گذر است و مدیریت ریسک جایگاه خاصی در جامعه پیدا کرده است. در این مدیر یت ضرورت برنامه ریزی و پیش بینی منظم جهت کسب آمادگی مکررا تا یکد می شود. شناخت زمانی – مکانی بلایای غالب در کی منطقه اولین گام جهت مقابله با آن به شمار می رود . دراین تحقیق جهت بررسی و اشکارسازی نابهنجاری های اقلیمی ، داده های هواشناسی ) ۱۴ پارامتر( ۱۲ ایستگاههای شمال غرب کشور را با دوره های چند دهساله مشخص و تغییرات آنها مورد ارزیابی قرار گرفته شد و ایستگاه سینوپتیک اردبیل بعنوان شاهد از طریق ارائه نقشه ها و نمودارهای مربوطه ،نابهنجاری های اقلیمیمورد ارزیابی قرار گرفته است در نهایت چنین به نظر می رسد تغییر اقلیم در شمال غرب کشور و در ایستگاه مورد مطالعه اردبیل رخ ندادها ست بلکه نوساناتی در متوسط بارش و دما صورت گرفته است چرا که نوسانات از ویژگی ها و شاید ثابت ترین اصل اقلیم است و جنبه متمایز کننده نوسان در الگوی تکراری آن است و گاها درون این نوسانات افت و خیزهای نیز دیده می شود . همچنین بررسی و مطالعه آمار خسارات بلایای جوی و اقلیمی در سالهای مورد تحقیق و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ای هواشناسی جهت اشکارسازی تغییرات اقلیمی بیانگر آن است که ارتباط معنی داری قوی و مستقیمی بین رخداد بلایا و تغییرات اقلیمی در اردبیل وجود ندارد.