سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی محمدپور – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران
ناصر عبدی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز، ایران
سیدعلی المدرسی – دکتری ژئومورفولوژی، استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران

چکیده:

آشنایی از میزان تغییرات کاربری اراضی در طی گذشت زمان میتواند زمینه برنامه ریزی دقیق برای آینده را فراهم آورد .هدف از این تحقیق آشکارسازی میزان تغییرات کاربری اراضی در شهر ارومیه با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای وشاخص های متریک سیمای سرزمین است. در این تحقیق تصاویر ماهواره ای لندست برای سالهای 1998، 2003 و 2013با توجه به محدودیت های موجود به لحاظ کیفیت تصاویر برای مطالعه میزان تغییرات انتخاب شد . سپس اقدام به پیشپردازش تصاویر در محیط نرم افزار ENVI کردیم که شامل پیش پردازشدهای تصحیح هندسی اتمسفری بود . در مرحلهبعد اقدام به طبقه بندی تصاویر با روش حداکثر احتمال کردیم . خروجی این روش یک بار در کشف تغییرات معمول در نرم افزارENVI استفاده شد در مرتبه دوم برای کشف تغییرات از شاخص های متریک سیمای سرزمین در محیط نرم افزارFragstate استفاده شد میزان تغییرات کاربری ها با استفاد از هر دو روش به دست آمد . آنچه که شاخص های متریکسیمای سرزمین را از بقیه روش ها جدا می کند مشخص شدن نحوه تغییرات می باشد.