سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ماهرخ سردشتی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، شرکت مدیریت منابع آب
عزت اله قنواتی – دکتری ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران،
پرویز رضائیان – دکتری ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران،
جعفر مرشدی – دکتری، عضو هیات علمی دانشگاه شوشتر اهواز،

چکیده:

اطلاع از تغییرات کاربری اراضی و بررسی علل و عوامل آنها در یک دوره زمانی می تواند مورد توجه برنامه ریزان و مدیران باشد . زیرا این امر می تواند آنها را در این نکته رهنمون شود که آیا تغییرات حادث شده با اهداف برنامه ریزی شده هماهنگی دارد و یا اینکه در تضاد است ؟ و در صورت مخالف بودن تغییرات حادث شده با اهداف از پیش برنامه ریزی شده، اقدامات موثر جهت کنترل عوامل تغییر دهنده می تواند صورت پذیرد . بنابراین شناسایی و بررسی تغییرات وتبدیلات کاربری وپوشش اراضی و تهیه نقشه آن جهت برنامه ریزی و مدیریت بهتر از نیازهای اساسی به شمار می آی د . حوضه آبخیز طالقان نیز از این نکته مستثنی نمی باشد لذاجهت آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست ETM و TM مربوط به سالهای 2002-1987 استفاده شده است. تصاویر مربوطه در نرم افزار Geomatica پردازش شده اند.نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می دهد که12/11 درصد از پوشش گیا هی متراکم و در ختی تخریب و به مراتع تبدیل شده است، .وهمینطورکدهای ( 14 )و( 15 )و( 17 )و( 18 )و( 23 )و( 24 )و( 25 )و( 27 )و( 28 ) نشان دهنده تخریب پوشش گیاهی و تبدیل آن به کاربری های دیگری می باشدکه در مجموع 55 درصد کل حوضه را در بر می گیرد.که این مقدار بسیار قابل توجه می باشد.و باید مورد توجه قرار گیرد