سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا آبادان – کارشناس ارشد مکانیک، دانشکده فنی – دانشگاه تهران
منصور نیکخواه بهرامی – استاد دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

روشهای آنالیز موجگون ابزار مؤثری برای تحلیل سیگنالهای گذرا هستند و بطور وسیعی در توصیف وضعیت ماشین آلات بک ار می روند . این روشها همچنین می توانند در کنترل کیفیت محصول نهایی و تعیین نشانه های اولیة عیوب مورد استفاده قرار بگیرنـد . در این مقاله آنالیز سیگنالهای ارتعاشی برای تشخیص عیوب موضعی و حالت های گذرای سیستم تحت بررسی با اسـتفاده از روش
ویولت پاکتWavelet Packets انجام گرفته است . برای این منظور ابتدا به معرفی روش ویولت پاکت و مقایسة ساختار آن بـا روش تبدیل موجک گسسته پرداخته شده است . سپس کاربرد روش ویولت پاکت برای آشکار سازی و تعیین محل عیوب موضـعی در جعبه دنده ها با اعمال این روش به همراه تکنیک آماری پارامتر کور تسیس روی داده های بدسـت آمـده از تـست یـک سیـستم چرخدنده ای ساده شرح داده شده است . نتایج این کاربرد به منظور تشخیص عیوب چرخدنـده نـشان مـی دهـد کـه روش فـوق از کارآیی بالایی جهت پیدا کردن همزمان محل عیب و محدودة فرکانسی که عیب در آن روی داده است، برخوردار می باشد .