سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامین میراحمدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم وصنعت ایران
رزگار معماری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در نمونه سازِی سرِیع باِید لاِیه پودر هاِیِ یا پلِی مر به کمک لِیِزر یِا جرقه به یکدِیگر متصل گردند هد اِیت ابزار متصل کننده ومحاسبه مسِیِر یکی از مهمترِین عوامل اثر گذار بر زمان تو لِید است . در اِین مطالعه سعِی شده است تا با ار اِیِه یک روش جدِید واحد کنترل مسِیر ابزار در روش Selective Electrical Discharge Sintering طر احِی وساخته شود . که بر اِی اِین منظور ابتدا با استفاده از نرم افزار , CATIA فاِیل سه بعدِی ترسِیم شده وارد محِیط نرم افزار شده ولاِیه لاِیه مِیشود سپس سطح مقطع هر لاِیه اسکن شده و به صورت ابر نقاط درِ یک فاِیل Text ذخِیره مِیشود . بر اِی واحد کنترل با استفاده از زبان برنامه نوِیسِی د لفِی نرم افز ارِی نوشته شده که با درِیافت اطلاعات ازمِیکروکنترلر ٨٠٥١ و پردازش آنها فرما نهاِیِ کنترلی را بر اِی قطع و وصل جرقه صادر مِی کند . پس از ساخت و نصب قسمتهاِی سخت افز