سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

احسان نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این مقاله درحوزه روشهایتدریس وتلاشی براییافتن شیوه مناسب برای تدریس درحسابداری می باشد مقاله ازنوع مروری وروش تحقیق آن عمدتا کتابخانه ای است دراین راستا از کتب روانشناسی مقالات روانشناسی و حسابداری استفاده شده است درتجزیه و تلحیل نتایج علاوه برمنابع معتبر تجربه شخصی نگارنده نیز به کارگرفته شد بامرور روشهای تدریس و فناوری اموزشی موجود درتدریس حسابداری نسبت به وضع مطلوب نامناسب بودن روشهای تدریس درحسابداری نمود می یابد منابع معتبر لزوم تغییر درروشهای تدریس و فناوری های اموزشی و جلب توجه مدرسین حسابداری به هوشهای چندگانه و استفاده مفید از آنها دراموزش این رشته را توصیه میکنند لزوم انجام تحقیقات مدون درباب روشهای تدریس درحسابداری مخصوصا ازنوع شبه ازمایشی هم اندیشی مدرسان حسابداری برای دراختیار قرار دادن تجربه تدریس به همتایان خود و برگزاری دوره های اموزشی تفصیلی روشهای تدریس توسط متخصصین روانشناسی آموزشی برایمدرسین حسابداری احساس می شود.