سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یحیی نقی زاده – دانشجوی دوره دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
حوریه شاهزاده – دانشجوی دوره دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز

چکیده:

امروزه تسلط یافتن به دانش کارآفرینی و ایجاد کسب وکارجدید، یکی از پرکاربردترین زمینه های علمی واقتصادی می باشد.از آنجاکه آموزش و تولید دانش به گونه ای فزاینده جزء مهمی از نوآوری محسوب میشود، دانشگاهها در مقام تولید کننده دانش ونهاد انتشارآن، نقش وسیع تری را در نوآوری صنعتی بازیمی کنند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آموزش وکارآفرینی با تاکید برنقش دانشگاه کارآفرین انجام شدهکه برای این منظور، پرسش های زیر طرح ومورد بررسی قرار گرفته است: 1) و یژگی های دانشگاهکارآفرین کدامند؟ 2) نقش دانشگاه کارآفرین در ارتباط با آموزش و کارآفرینی چه می باشد؟ این تحقیقاز جهت هدف،کاربردی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی است. اسناد مورد استفاده در این پژوهش ،کتاب ها ، مقالات و نوشتارهای داخلی وخارجی بود. بررسی ها نشان می دهد بهبود شرایط مدیریتیسازمان و فضای حاکم بر آن از ابعاد اصلی توسعه کارآفرینی سازمانی ودانشگاههاست.در این میانمشارکت فعال کارکنان، اساتید و دانشجویان، دریافت به موقع اطلاعات از حوزه های اقتصادی واجتماعی،توسعه فرهنگ سازمانی حامی نوآوری و خلاقیت، زمینه بروز استعداد کارآفرینی و علاقه برای آموزش رافراهم می سازد. پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق شامل : 1) تامین نهاد عامل مورد نیاز برای تجاریسازی نتایج تحقیقات . 3) بهبود فرایند انجام کار(آموزش وکارآفرینی). 4) تامین منابع مالی و امکانات،فراهم کردن مقررات و ضوابط اجرایی دردانشگاه های کارآفرین. 5) اعمال مدیریت کلان وکارآمد برتوسعهآموزش وکارآفرینی. 6) جذب و پرورش پرسنل متخصص برای آموزش دادن کارآفرینی می باشد.