سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان محبوبی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مرتضی ابوالفتحی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
نسرین حبیبی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

یکی از مهمترین خصیصهها که میتواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند، هوش تجاری است. بنابراین پژوهش حاضر که با هدف بررسی تأثیر هوش تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار شعب بانک کشاورزی استان اردبیل انجام گرفته است، به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این موضوع است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان و رؤسای شعب بانک کشاورزی استان اردبیل تشکیل داده که نمونهای به حجم 081 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد که هوش تجاری پردازش اطلاعات تجاری، مهارتهای تجاری و انعطافپذیری تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار تأثیر معنیداری دارد. همچنین یافتههای تحقیق نشان داد که آگاهی تجاری بر نوآوری در مدیریت بازار تأثیر معنیداری ندارد