سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر یکانی مطلق – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دانشجوی دکترای مهندسی آب
علی اشرف صدرالدینی – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دانشیارگروه مهندسی آب
امیرحسین ناظمی – دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دانشیار گروه مهندسی آب
رضا کارامد ثانی – دانشگاه تبریز، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

یکی از جدیدترین روش های آبیاری سطحی، روش آبیاری موجی است که به جای انتقال پیوسته آب به جویچه برای تامین آب مورد نیاز گیاه از حالت متناوب جریان ورودی انتقال آب استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل آبیاری سطحی مدل های متنوعی براساس جریان غیر ماندگار بسط داده شده اندکه هر کدام از مدل ها ضرایبی وجود دارد که نتایج مدل به آن بستگی دارد. آنالیز حساسیت مدل های آبیاری سطحی تاثیر پارامترهای ورودی را بر روی نتایج نشان می دهد و مشخص می کندکه چه پارامترهایی، تاثیر بیشتر و چه پارامترهایی تاثیر کمتری روی مدل دارند. دراین تحقیق آنالیز حساسیت آبیاری موجی برای مدل هیدرو دینامیک کامل در دوحالت الف) تحلیل سطح حساسیت هر یک از پارامتر ها ب) تحلیل حساسیت جامع مدل انجام یافت.برای شبیه سازی جریان آبیاری موجی با مدل هیدرو دینامیک کامل از نرم افزارSIRMOD استفاده شده است . نتایج نشان می دهدکه مدل مذکور به ضرایب معادله نفوذ ، دبی ورودی به جویچه خیلی حساس بوده و حساسیت مدل نسبت به گام زمانی در درجه دوم، مورد اهمیت می باشد. به ترتیبحساسیت مدل هیدرو دینامیککامل نسبت به پارامترهای ضریب زبری، شیب و پارامترهای هندسی مقطع می تواند با روندی کاهشی در نظر گرفته شود