سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر سلطانی محمدی – دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
کامران زینال زاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

آبیاری نواری یکی از شیوه های آبیاری سطحی است که هزینه سرمایه گذاری و انرژی کمتری نسبت به روشهای آبیاری تحت فشار دارد و بدین لحاظ مورد استفاده قرار می گیرد. مدلهای شبیه سازی می توانند ابزاری مفید برای طراحی و مدیریت سیتمهای آبیاری نواری واقع شوند. این مدلها به علت اثر متقابل پارامترهای ورودی مختلف که دارای درجه تاثیر متفاوتی بر خروجی مدل دارند پیچیده هستند. جمع آوری داده های صحرایی مورد نیاز برای مدل وقت گیر و پر هزینه است. آنالیز حساسیت مدل می تواند نشان دهد که کدام پارامتر ورودی تاثیر بیشتری بر پیش بینیهای مدل دارد و این بدین معنی است که بعضی پارامترها باید با دقت بیشتری نسبت به بقیه اندازه گیری شوند. برنامه کامپیوتریSIRMODیک مدل شبیه سازی است که در طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری سطحی استفاده می شود. در این مدل معادلات سنت ونانت با سه روشهیدرودینامیک کامل، اینرسی صفر و موج کینماتیک حل می گردد. در این تحقیق حساسیت مدلSIRMOD به پارامترهای ورودی به آن در یک مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. پارامترهای ورودی به مدل عبارتند از شیب طولی نوار، ضریب زبری، دبی ورودی و پارامترهای نفوذ. مقادیر این پارامترها±۵۰% تغییر کرده و به مدل وارد شده اند. پارامترهای خروجی در نظر گرفته شده در آنالیز حساسیت شامل زمان پیشروی، زمان پسروی و مقدار رواناب می باشند. مطالعه حاضر نشان داد که حساسیتمدل به طور قابل توجهی با پارامترهای ورودی تغییر می کند و در مجموع مدل در فاز پیشروی به A و K ،Q در فاز پسروی به S و ۰ n و A و در مورد رواناب بهQ تا دیگر پارامترها حساسیت بیشتری دارد.