سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام آزادی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه مه
علی اصغر جعفری – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه مه
علیرضا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

در این مقاله یک خودروی سنگین در نرم افزار ADAMS/CHASSIS بصورت کامل و بهمراه زیر سیستمها شامل هندسه سیستم تعلیق، مشخصات اینرسی، تایرها، کلیه مشخصات بوشها و کمکفنرها مدل شده است، سپس برای انجام آنالیز DOE روی فنر تخت، مدل با المان تیر آنرا در همان نرمافزار ساخته شده و روی مدل کامل سوار شده و تستهای مختلف بر روی آن انجام میشود . از طرفی امکان تغییر کلیه این پارامترها در مدل امکانپذیر میباشد . لذا خروجیهای بدست آمده از آزمایشهای انجام گرفته در نرمافزار، برای تحلیل آماری و انجام تحلیل آزمایشها به نرمافزارهای MINITAB و MATLAB فرستاده میشوند . بعد از انجام آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای طراحی ، موثرترین پارامترها انتخاب شده تا برای بهینه سازی سیستم بکار گرفته شود