سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین دلایلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهروز صادقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی هوا و فضا، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احسان براتی –

چکیده:

در این مطالعه، شیوهای جهت محاسبه اثرات ارتعاشات اتفاقی شتاب بر روی یک سازه استوانهای ارائه شده است. در ابتدا، نمودار تابع چگالی طیفی توان (PSD) سازه استوانه ای با استفاده از داده های شتاب زمان توسط نرم افزارMATLAB محاسبه شده، مدلسازی سازه در نرمافزارANSYS انجام شده و به آنالیز مودال و سپس تحلیل طیفی سازه پرداخته شده است PSD شتاب بر سازه اعمال شده و تنش حداکثر بهدست آمده است. نتایج در این مطالعه نشان داده که مقادیر PSD در فرکانسهای اولیه تاثیر بیشتر بر رفتار سازه داشته و با دور کردن فرکانسهای طبیعی سازه از فرکانسهای اولیه، سازه مطمئنتری را خواهیم داشت.