سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

داود پورشمس – کارشناس ارشد مهندسی دریا، سازمان صنایع دریایی، گروه شناورهای تندرو
حمید زراعتگر – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن قاسمی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید جوادی – سازمان صنایع دریایی، گروه صنایع شناورهای اثر سطحی

چکیده:

نیاز مبرم و ضروری به یک پایگاه دادهها از اطلاعات تستهای مانورپذیری شناور پروازی با مقیاس واقعی به علاوه ارزیابی مانورپذیری شناور به صورت تجربی و سنجش پارامترهای مختلف مانور با مقادیر حدی پیشنهاد شده توسطIMO همگی بیانگر اهمیت بررسی مانور شناور به صورت تجربی است.شناور مورد تست، شناور پروازی سهبدنه کامپوزیتی به طول 7 متر، و محل انجام تست، حوضچه آرامش صنایع شهید محلاتی بوشهر است. زاویه یاو، زاویه سکان و موقعیت شناور در زمانهای مختلف، به عنوان پارامترهای کلیدی در تستهای مانور شناخته میشوند. جهت اندازهگیری و ثبت پارامترهای مذکور, بایستی یک سیستم ثبت داده طراحی و مونتاژ گردد؛ سپس داده خروجی از سیستمهای اندازهگیری دریافت و پردازش شده تا منحنیهای شناخته شده مانور استخراج گردد. بدین منظور از سنسور 3DM-GX1 زاویه سنج الکتریکی-مکانیکی و سیستم موقعیتیاب جهانی نسبی TrimbleDSM232DGPS استفاده شده است. با تنظیم دستورالعمل تست و تجهیز کردن شناور با تجهیزات فوقالذکر، تست های شتابگیری، ترمز نرمال، دورزدن، زیگزاگ و قابلیت تغییر مسیر و بررسی زاویه انجام شده است؛ جهت ارزیابی مانور شناور، نتایج تستها با مقادیر حدی پیشنهاد شده توسط IMO موردمقایسه قرار گرفته است.