سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرستو ستاره – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
علی اکبر زینتی زاده – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
امیرحسام حسنی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
میترا شریف پور – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

با توجه به اهمیت تقسیم بندی منابع آب با استفاده از تیپ شیمیایی آنها و بررسی ارتباط آن با عوامل محیطی درمطالعه حاضر داده های حاصل از آنالیز شیمیایی با استفاده ازنرم افزار AqQa مورد بررسی و پردازش قرارگرفت و تیپ شیمیایی منابع تعیین گردید کیفیت شیمیایی منابع آب زیرزمینی منطقه با نمونه برداری آب شرب از 37 ایستگاه شامل 19 حلقه چاه 15 دهنه چشمه و 3 رشته قنات طی دوره زمانی یکساله از نیمه دوم سال 88 تا نیمه دوم سال 89 مطالعه شد و 19 پارامتر شیمیایی آب شرب مورد آزمایش قرارگرفت نتایج با مقادیر استاندارد های داخلی آب شرب مقایسه و دیاگرامهای شیمیایی آب با استفاده از نرم افزار AqQa ترسیم شد تیپ آب با استفاده از دیاگرام stiff موازنه آنیون – کاتیون با دیاگرام Ion balance به تفکیک هر منبع و مشخصات شیمیایی آب با استفاده از دیاگرام Piper جهت کلیه منابع آب مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت نتایج پژوهش نشان داد تیپ آب در 97% موارد بیکربنات کلسیم می باشد و آبهای زیرزمینی ناحیه قلیایی است غلظت فلوراید در 100% موارد کمتر از حداقل مجاز و غلظت نیترات در 3% منابع درهر دو فصل کم آب و پرآب بیشتر از حداکثر مجاز بود