سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مختاری – عضو هیئت علمی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد
حسن شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
سلمان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
انسیه شریعتی – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

درسالهای اخیر نگرانیدرخصوص افزایش پسماندهای پزشکی در اماکن مراقبت های پزشکی درسراسر جهان در حال افزایش است پسماندهای بیمارستانی هم برای محیط زیست و هم برای سلامت عمومی بسیار خطرناک می باشند لذا با ارایه یک مدیریت صحیح می توان انتشار الودگی در محیط زیست و بروزعفونت های بیمارستانی را کنترل نمود دروضعیت کنونی آگاهی پرسنل در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی می توان در ایجاد یک استراتژی برای بهبود وضعیت در آینده به مقامات کمک کند مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که درسال 90 13روی 180 نفر از پرسنل درمانی بیمارستانهای یزد انجام شد ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی (Alpha:0.72 آن مورد تایید قرارگرفت و با استفاده از نرم افزار آماری sPSS و آزمونهای آماری Chi square و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. میانگین نمره آگاهی نمونه ها 14/41±4/16 حداکثر قابل انتساب : 29 بوده است تقریبا 47 درصد از نمونه ها بیان کردند که بیمارستان محل کار آنها خط و مشی درخصوص مدیریت پسماندها دارند درحالیکه کمتر از 25 درصد از نمونه ها روند مدیریت و تفکیک پسماندهای بیمارستان محل کار خود را خوب یا خیلی خوب عنوان کردند و 37 درصد از نمونه ها در آموزشهایی مرتبط با مدیریت و تفکیک زباله ها شرکت داشته اند با توجه به نتایج این مطالعه مبنی بر آگاهی متوسط نمونه ها وهمچنین ضعف درمدیریت و تفکیک پسماندها در بیمارستانها ارایه آموزشهای لازم برای پرسنل بیمارستانها و همچنین تدوین ایین نامه هایی جهت تاکید بر مدیریت و تفکیک پسماندها دربیمارستانها پیشنهادها می گردد.