سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر عظیمی دزفولی – دانشجوی دوره دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
عبدالرضا رکن الدین افتخاری – استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس،
Eva Hideg – استاد آینده پژوهی دانشگاه کوروینوس، بوداپست، مجارستان،

چکیده:

با توجه به جایگاه کشاورزی در میزان مصرف منابع آب تجدید پذیر در سطح جهان و ایران؛ غلبه بر چالش بحران آب در سطح ملی ،نیازمند حضور بازیگران گوناگون اعم از کشاورزان، واحدهای سیاستگذاری و اجرایی در نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با تأمین ، تخصیص و مصرف آب کشاورزی؛در قالب مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه تولید کشاورزی و امنیت غذایی است. از آنجا که آینده نگری پیش نیاز هر گونه هدف گذاری، سیاستگذاری و برنامه ریزی می باشد؛ لذا با رویکرد تحلیل کیفی ضمن مرور مطالعات و مستندات موجود در خصوص آینده آب و غذا، بر اساس سوابق نظری و تجربی آینده پژوهی در صدد پاسخ به این سؤال بوده است که : الگو و روش آینده پژوهی به اقتضای چنان شرایطی از محیط اجتماعی و طبیعی چیست؟ نتایج حاکی است که مطالعه چالشهای آینده و راهکارهای غلبه بربحران آب در سطح ملی؛ صرفاً نمی تواند با پیش بینی رفتار محیط طبیعی ، یا محاسبات کمی برای حداکثرسازی انتفاع اقتصادی و اجتماعی از منابع آب منطقه ای صورت گیرد. بلکه مستلزم طرح مسئله در سطح ملی و بکارگیری نگاه سیستمی و یکپارچه به آن ، بهره گیری از ظرفیت مطالعات و مستندات موجود، مشارکت حداکثری ذی نفعان از سطح افراد و گروههای دولتی و غیر دولتی به منظور وفاق نسبی و تعهد جمعی است. با توجه به آخرین مباحث نظری حوزه آینده پژوهی ، آینده نگاری یکپارچه درصدد بسط و بکارگیری ظرفیتهای آینده پژوهی نظری و تجربی در پارادایمهای اثباتگرایی ، انتقادی و تکاملی، به منظور مد نظر قراردادن توأمان رفتار محیط طبیعی و محیط اجتماعی در حل مسائل و چالشهای آینده است. این مطالعه با بهره گیری و بازنگری تجربه آینده نگاری کسب و کار مجارستان براساس شبکه اینترنت به ارایه الگویی از انجام آینده نگاری یکپارچه در راستای بحث از آینده تأمین آب کشاورزی تولید گندم تا افق 1404 است.