سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کریم نادری مهدیی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

علیرغم محدودیت اب متاسفانه استفاده از آن در بخش کشاورزی که بیشترین مصرف آب را دارد از وضعیت پایدار و بهینه برخوردار نیست با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد استان همدان و جامعه روستایی و نقش افزایش بهره وری آب در پایداری بخش کشاورزی این تحقیق به دنبال تبیین ناپایداری و ضعیت آب کشاورزی در استان می باشد این تحقیق به لحاظ روش شناسی در حیطه روش کاربردی و توصیفی قابل طبقه بندی است و داده های مورد تحلیل از منابع ثانویه گرداوری و تحلیل شده است نتایج نشان میدهد که به لحاظ کمی وضعیت منابع آبی در استان از وضعیت ناپایداری برخوردار است که از ۳۰۸ میلیون مترمکعب بیلان منفی در سال برخوردار است به لحاظ نحوه بهره برداری و استفاده از ابهای سطحی و زیرزمینی عملا بیش از ۸۰درصد اب مورد نیاز بخش کشاورزی ازابهای زیرزمینی تامین می شود و عملا با راندمان حدود ۳۰ درصد بخش اعظم آن اتلاف می شود.