سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی آخوندی – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور
بهزاد امرائی –
سلیمه شبانی – دانشجوی کارشناسی زیست شناسی عمومی
محمود بک زاده – کارشناس تولید و فراوری گیاهان داروئی

چکیده:

بررسی خصوصیات آللوپاتیک گیاه یکی ازراه کارهای اکولوژیکی و بیولوژیکی جدید جهت مبارزه با علفهای هرز می باشد مواد شیمیایی مختلف گیاهان دارای خاصیت آللوپاتیک هستند و میتوانند به عنوان علف کش یا افت کش طبیعی عمل نمایند این مواد اختصاصی تر عمل کرده و نسبت به علف کشهای مصنوعی موجود عوارض نامطلوب زیست محیطی کمتری نیز دارند اگرچه تمام اندامهای گیاه ممکن است حاوی موادآللوپاتیک باشند ولی برگها وریشه ها از مهمترین منابع تولید کننده ترکیبات آللوپاتیک هستند هدف ازاین تحقیق بررسی اثرآللوپاتیک عصاره برگ مورد (Myrtus communis L. برجوانه زنی بذور و رشد گیاهچه های سلمه تره و خرفه می باشد به این منظور عصاره متانولی برگ گیاه مورد درغلظت های مختلف 0و5و10و15و20 درصدتهیه و درآزمایشی درقالب طرح کاملا تصادف با سه تکرار برروی گیاهچه های خرفه و سلمه تره که به عنوان علفهای هرز مزارع کشاورزی شناخته شده اند به کاربرده شد درطول آزمایش روزانه تعدادبذور جوانه زده شمارش گردید.