سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید شهبازی – پردیسعلوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
حمید رحیمیان مشهدی – پردیسعلوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
حسن علیزاده – پردیسعلوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تداخلی تراکم های مختلف تاج خروس ریشه قرمز بر شاخص های رشد کنجد آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. فاکتور رقم کنجد در چهار سطح ( اولتان، ناز تکشاخه، ورامین ۲۸۲۲ و کرج ۱) و فاکتور دوم تراکم تاج خروس در پنج سطح (صفر، ۲ ، ۴ ، ۸ ، ۱۶ بوته در متر مربع) در نظر گرفته شدند. بتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزایشتراکم تاج خروس ارتفاع، شاخصسطح برگ، و بیوماس ارقام کنجد راکاهشداد. در شرایط عاری از تاج خروس بیشترین وکمترین شاخص سطح برگ به ترتیب مربوط به ارقام اولتان و کرج ۱ بود. در تمام ارقام کمترین ارتفاع در تراکم ۸ بوته تاج خروس بدستآمد. بیشترین وکمترین شاخصسطح برگ، و بیوماسدر رقابت با تاج خروس به ترتیب در ارقام اولتان و کرج ۱ بدست آمد. همچنین بالاترین و پایین ترین عملکرد در تراکم ۱۶ بوته تاج خروس به ترتیبدر ارقام اولتان و کرج ۱ بدست آمد.