سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آناهیتا یزدان پاک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورزی.
علی نقی فرح بخش –
عزیزاله امیری –

چکیده:

شناخت ر فتار آفت کشها در محیط در جهت کاهش اثرات سوء زیست محیطی و بهینه سازی فعالیت های کشاورزی ضروری است .این مهم به ویژه در آفت کشهای خاک مصرف اهمیت و نمود بیشتری دارد. دراین تحقیق،کوشش شده است اثرات پسمانی برخی ازعلف کشهای مورداستفاده درذرت وتاثیر ان هابرفراسنجه های رشد گیاه زراعی گندم که معمولا درشرایط استان فارس بعد ازذرت کاشته می شودموردارزیابی قرارگیرد. برای بررسی اثرات پسمانی علف کش هادر خاکاز روش زیست سنجی و از گیاه زراعی گندم رقم آتیلااستفاده شد. انتخاب تیمارهایآزمایش براساس مقادیراحتمالی پسماندعلف کش های نیکو سولفورونومخلوط آترازین+ الاکلر شاملصفر(شاهد) ، 50،40،20،10،5،1 و 100 درصد ازمقادیرتوصیه شده آنها درشرایط مزرعه بود. پسازکاشت بذورگندم درگلدان هایی به قطر 7 سانتی متروحاوی خاک بکروبدون سابقه مصرف علف کش تیمارهای یادشده درگلدان هااعمال شد. هشت هفته پس ازجوانه زنی بذور،فراسنجه های رشد شامل طول ساقه، طول ریشه، وزن تروخشک ساقه وریشه اندازه گیری شد. داده هایی به دست آمده ازآزمایش بااستفاده ازتسهیلات کامپیوتری ونرم افزار SAS موردتجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت. مقایسه میانگین هاکه بااستفاده ازازمون LSD انجام شدنشان دادکه تمام فراسنجههای رشدگندم تحت تاثیرتیمارهای مختلف قرارگرفت وازلحاظ آماری اختلاف معنی داری باشاهد بدون مصرف علف کش نشاندادند. مقایسه علف کشهای مختلفنشاندادکه تاثیرپسمانی علفکش های آترازین والاکلربرکاهش فراسنجه های رشد گندم بیشترازعلف کش نیکو سولفورون بود.