سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و عضو با
شاپور لرزاده – هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
امین رضا جمشیدی – هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و عضو با
ناظر اریانیا – هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به کار گیری اثرات آللوپاتیک برخی گیاهان در مدیریت علفهای هرز توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. به منظور بررسی تاثیر عصاره اندام های هوایی آفتاب گردان روی درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه گیاه کلزا آزمایشی به صورتطرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی در سال ۱۳۸۸ انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، غلظتهای عصاره اندام های هوایی آفتابگردان به میزان های ۲۵ درصد، ۵۰ درصد، ۷۵ درصد و ۱۰۰ درصد بود. نتایج نشان داد که اثر غلظتهای مختلف عصاره اندام های هوایی آفتابگردان بر درصد جوانه زنی ، رشد طولی ریشه چه و ساقه چه کلزا معنی دار بوده و با افزایشغلظتعصاره کاهشدر جوانه زنی و رشد کلزا مشاهده می شود.