سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید هراتی – کارشناس ارشد وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی کشور
مهدی تمدن رستگار – کارشناس ارشد وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی کشور
ناهید حریری – هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس ابوریحان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پسابهای جنوب شهر تهران در ابیاری اراضی تحت کشت ماش، افتابگردان، کاهو و ذرت، ازمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در چهارتکرار و سه تیمار شامل تیمار شاهد در جنوب شرقی شهر تهران و در مزرعه ای از توابع روستای قلعه نو انجام شد نتایج نشان داد در گیاه ماش زمانی که اب فاضلاب با اب چاه به نسبت 50درصد اختلاط داده شد اغلب عناصر سنگین به نصف کاهش یافت و در بعضی از عناصر و فلزات سنگین نیز تیمار فاضلاب به علاوه آب چاه در حد واسط بین تیمار آب چاه و فاضلاب بود. درگیاه افتابگردانی نیز زمانی که اب فاضلاب با آب چاه به نسبت 50 درصد اختلاط شدند ابیاری بوته افتابگردان با مخلوط فاضلاب و آب چاه باعث گردید که غلظت و میزان فلزات سنگین انتقال یافته برای اغلب فلزات سنگین اندازه گیری شده به مقدار 50 درصد کاهش یابد.