سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیره رنجبر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شیدا برومندجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم گیاهی

چکیده:

دراین تحقیق به علت ماهیت شناسایی اثرات ناشی از مسمومیت فلزا ت سنگین از جمله سرب درگیاهان اثر غلظتهای مختلف ۰/۲۵، ۰/۵ ، ۰/۷۵ ، ۱ ، ۱/۵ ، ۲ میلی مولار نیترات سرب، همچنین غلظت های فوق به همراه اسیدسالیسیلیک ۵ و ۱۰ میکرومولار برپارامترهای رشد گیاه کلزا Brassica napusL رقم اکاپی مورد مطالعه قرار گرفت. گیاهان در محیط هوگلند به مدت ۱۰ و سپس ۲۰ روز رشد کرده و در پایان دوره تیمار ریشه و اندام هوایی گیاهان بطور جداگانه برداشت و جدا شده و پارامترهایی مثل طول ریشه، ساقه ، سطح پهنک، وزن تر ریشه و اندام هوایی اندازه گیری شدند. محاسبات اماری به وسیله نرم افزار SPSS و جدول انالیز و اریانس و ازمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که طول ریشه، ساقه، سطح پهنک، وزن تر ریشه و اندام هوایی با افزایش غلظت نیترات سرب نسبت به شاهد کاهش معنی داری یافت. P<0/01