سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین لاری یزد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
منیره رنجبر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
شیدا برومندجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم گیاهی

چکیده:

در پژوهش حاضر اثر سمی سرب روی برخی فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاهچه های ۲۰ روزه کلزا رقم اکاپی مورد بررسی قرارگرفت دانه رستهای کلزا در محیط کشت هیدروپونیک کشت داده شدند و تحت تیمارهای مختلف نیترات سرب ۰/۲۵، ۰/۵ و ۰/۷۵ و ۱ میلی مولار سرب با غلظت فوق به همراه اسید سالیسیلیک ۱۰ و ۵ میکرومولار با سه تکرار قرارگرفتند پس از پایان دوره تیمار میزان رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیلa,b,a+bو همچنین محتوی پرولین در اندامهای هوایی و زیرزمینی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نیترات سرب، رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیلa,b,a+b در برگهای کلزا به طور معنی داری کاهش یافت p<0/01 همچنین افزایش معنی داری در مقدار پرولین برگ و ریشه مشاهده شد و این افزایش در ریشه بیشتر از برگ بود.