سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا مرادی تلاوت – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
قدرت اله فتحی –
سیدهاشم موسوی –
امین لطفی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر فاصله ی روی ردیف و فاصله ی بین ردیف های کشت باقلا ازمایشی در مرکزتحقیقاتی صفی آباد واقع در 14 کیلومتری جنوب غرب دزفول با ارتفاع 80 متر از سطح دریا انجام شد. ازمایش بصورت اسپیلیت بلوک در قابل طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای ازمایشی شامل فواصل خطوط کشت 45، 55، 65، 75، 85، سانتی متر و فواصل روی خطوط کشت 10، 20، 30، و 40 سانتی متر بود نتایج نشان داد که فواصل بین ردیفهای کشت اثر چندانی بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا نداشتند. در حالیکه فواصل روی ردیفیها کشت اثر معنی داری بر عملکرد و اجزا عملکرد به جا گذاشتند دراین ازمایش مشاهده شد که با افزایش فواصل روی ردیفهای کشت، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا به طور معنی داری کاهش پیدا کرد. دراین ازمایش کشت باقلا در فواصل 10 سانتی متری برروی ردیفهای کشت، بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد.