سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهدی عزیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا توکلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور تعیین اثرات تاریخ کاشت و ارقام بر عملکرد و اجزا عملکرد سویا و تعیین مطلوبترین رقم در تاریخهای کاشت مختلف سویا، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد بجنورد به اجرا درآمد دراین طرح سه رقم سویا هابیت، M7,M9 از گروههای رسیدگی۳، در سه تاریخ کاشت، ۲۵ اردیبهشت، ۱۰ خرداد و ۲۵ خرداد به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای شاخه فرعی، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد دانه در غلاف، وزن صددانه و عملکرد دانه در تیمارهای آزمایشی مورد مقایسه قرارگرفتند نتایج نشان داد بین سطوح تاریخ کاشت برروی صفات تعدادغلاف در ساقه اصلی و عملکرد دانه اختلاف معنی دار وجود داشت بطوریکه در تاریخ کاشت ۲۵ اردیبهشت از نظر صفات عملکرد دانه و تعداد غلاف در ساقه اصلی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد نتایج این آزمایش بیانگر این موضوع بود که تاریخ کاشت ۲۵ اردیبهشت مناسبترین تاریخ کاشت و رقم هابیت را می توان به عنوان رقم مطلوب در منطقه اعلام نمود.