سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد باباخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کریم زاده – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری-اقیانوسی در مقیاس جهانی و دراز مدت است. هدف این مقاله ارائه یک ترکیب ازمطالعات میان رشتهای اخیر در مورد اثرات مهم و عمده تغییر اقلیم بر روی پارامترهای کیفیت آب است که عموما برای آبهای سطحی(رودخانهها و دریاچهها)شرح داده میشود. پس از یک معرفی و توضیح کوتاه در مورد نقش عوامل مهم و اصلی(گرمایش و نتایج آن)که اثرات تغییر اقلیم بر روی کیفیت آب را توصیف میکند، تمرکز و توجه به اثرات تغییر اقلیم بر روی کیفیت منابع آب(رودخانه ها و دریاچهها) که مقادیر پارامترهای کیفیت آب را (پارامترهای فیزیکوشیمیایی، آلاینده های میکرو و پارامترهای بیولوژیکی با میکرو ارگانیسمهای پاتوژن، سیانوباکترها و شاخصهای کیفیت آب) تعدیل میکنند، مدنظر قرار میگیرند. نتیجهگیری اصلی که میتوان گرفت این است که روند تنزل کیفیت آب سطحی در زمینه تغییر اقلیم منجر به افزایش در موقعیتهای خطر مرتبط با اثر بالقوه بهداشتی میشود. به ویژه با رشد موجودات هوازی دریاچهها ورودخانهها کیفیت منابع آب پایین آمده و هزینههای بالای تصفیه آب را به دنبال خواهد داشت.