سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسن معصومی – مهندسین مشاورجامع ایران
مژگان معصومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدپزشکی تهران
علیرضا پورتقی –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری برخصوصیات فیزیولوژیک دو رقم زیتون تحقیقی به صورت آزمایشات فاکتوریل انجام گرفت دراین آزمایش تنش شوری دردو سطح 0و100 میلی مول نمک کلرید سدیم غلظت دی اکسید کربن دردوسطح 360و700 میکرولیتر برلیتر و ارقام زیتون نیز شامل دو رقم میشن و کرونائیکی بودند نتایج نشان دادند که تنش شوری میزان جذب خالص دی اکسید کربن و رشد را درنهالهای هردو رقم کاهش داد اما وقتی این نهال ها بطوره مزمان درمعرض تنش شوری و گاز اکسید کربن قرارگرفتند این پارامترها تنها دررقم کرونائیکی افزایش یافتند همچنین افزایش غلظت دی اکسید کربن سطح برگ وزن خشک برگ و ساقه را دررقم کرونائیکی بطور معنی دار افزایش داد دراین آزمایش هردو رقم درشرایط تنش شوری ازنظر رشد گیاهی و راندمان مصرف اب برگ ها تحمل مشابه نشان دادند ولی به دلیل تجمع کمتر یون های سدیم و کلر درریشه های رقم میشن این رقم تحمل بالاتری نسبت به رقم کرونائیکی به تنش شوری نشان داد.