سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحسن نبوی کلات – استادیار
غلامرضا سازواری – مربی
فرزاد مخبردوران – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعتدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظ.ور بررسی اثرات شوری بر خصوصیات جوانه زنی گلرنگ آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار در دانشکدهکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۸۸ به اجرا در آمد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه نوع نمک Na2So و ۴ KCl ، NaCl و سطوح مختلف شوری (۰، ۴ ، ۸، ۱۲ و ۱۶ دسی سیمنز بر متر ) بود. نتایج نشان داد که نوع نمکبر سرعتجوانه زنی ، طول ساقه چه و سطوح تنش شوری بر درصد و سرعتجوانه زنی و طول ساقه چه تأثیر معنی داری داشته است. در بین نمکها NaCl بیشترین تاثیر منفی را نشان داد . همچنین با افزایش غلظت نمک تمامی این صفات کاهشیافت به طوری که بالاترین مقادیر این صفات در تیمار شاهد ( آب مقطر ) مشاهده گردید . ولی طول ریشه چه تحت تأثیر نوع نمک و سطوح شوری قرار نگرفت.نتایج این آزمایش حاکی است که گیاه گلرنگ درمرحله جوانه زنی تا حدود زیادی نسبت به شوری مقاوم می باشد به گونه ای که صفاتجوانه زنی اندازه گیری شده در این آزمایش تنها در غلظتهای بالا ( بالاتر از ۱۲ds/m و آن هم به مقدار اندکی تحت تأتیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفتند.