سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مراد محمدی – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
مسعود کیخاآخر – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
آرش محمدزاده – دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات
هادی محمدعلی پور – دانشگاه تهران، گروه زراعتو اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر جوانهزنی بذور رقمDPX سویا آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه بذر دانشکده کشاورزی کرج انجام گردید. تیمارهای مورد بررسی شامل نمکهای KCl ،MgCl2 ،NaCl و آب دریاچهارومیه هر کدام در سه سطح ۶ ، ۳ و ۹ دسی زیمنسبر متر به همراه تیمار شاهد(آب مقطر) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانسنشان داد که بطور کلی تنششوری ناشی از نمکهای مختلف باعث کاهش مولفه های جوانهزنی و رشد گیاهچه گردید. که این کاهش در میزان جوانهزنی و رشد گیاهچه با افزایش سطح شوری افزایش بیشتری یافت.