سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا غیاثی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت)، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزادی – استادیار، دکترای تخصصی زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
عبدالرحمان رحیمی – استادیار، دکترای تخصصی گیاهان دارویی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این آزمایش اثرات تنش قطع اب بر تولید گل و بیومس گلرنگ در الگوهای کاشت یک و دو ردیفه، دو رقم گلرنگ فرامان و گلدشت، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و به صورت کرت های دوبار خرد شده در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اجرا شد، عامل اصلی، تنش آبی در سه سطح شامل شاهد با آبیاری کامل ((a(1، قطع آبیاری در مرحله گلدهی ((a(2) و قطع آب در مرحله پرشدن دانه ((a(3)، عامل فرعی، رقم در دو سطح شامل فرامان ((b(1) و گلدشت ((b(2) و عامل فرعی فرعی، آرایش کاشت در دو سطح یک ردیفه ((c(1) و دو ردیفه ((c(2) بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این آزمایش، عملکرد گل در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی، بیشتر می باشد و نیز رقم فرامان عملکرد گل بیشتری نسبت به رقم گلدشت داشت و آرایش کاشت دو ردیفه عملکرد بیولوژیک بیشتری نسبت به آرایش کاشت یک ردیفه داشته است. همچنین قطع ابیاری در مرحله دانه بندی، شاخص برداشت بیشتری داشته و رقم فرامان، شاخص برداشت بیشتری نسبت به رقم گلدشت داشت.