سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامحسین پریوش – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی و مدیر کل امور پژوهش و ف
جواد ترکمانی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی و مدیر کل امور پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز

چکیده:

بخش کشاورزی در ایران، از بخش های اساسی اقتصاد است و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است . بنابراین بررسی تأثیرات متغیرهای مختلف اقتصادی بر رشد بخش کشاورزی می تواند حایز اهمیت باشد . لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش توسعه بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران است . در این رابطه، از رهیافت خود توضیح برداری VAR 1 و آزمون علیت استفاده شد . داده های مورد نیاز این مطالعه شامل، ارزش افزوده بخش کشاورزی، دارایی های واسطه های مالی، دارایی های بازارهای مالی و وجه رایج در جریان بودهکه برای دوره 1338 تا 1384 از ترازنامه بانک مرکزی تهیه گردید . نتایج این مطالعه نشان داد که که در کل اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش کشاورزی مثبت بوده است . به عبارت دیگر، گسترش ساختار مالی کشور نقش مهمی در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایفا نموده است . همچنین با توجه به وجود رابطه علیتی یکطرفه از بازارهای مالی به سمت ارزش افزوده بخش کشاورزی، دیدگاه طرف عرضه بازارهای مالی در بخش کشاورزی تأیید گردید .