سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد آروین – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین شاهسوند حسنی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
قاسم محمدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این آزمایش، اثر استیل سالیسیلیک اسید و تیدیازورون بر روی جنین زایی سوماتیکی مستقیم از برگ گیاه هوهوبا روی محیط نصف MS مورد بررسی قرار گرفته است. در تمامی تیمارها جنین ها بدون دخالت فاز کالوس بصورت مستقیم از سطوح جراحت دیده برگ تولید شده اند. استیل سالیسیلیک اسید به تنهایی اثری در تعداد جنین ها نداشته است و با افزایش غلظت، تعداد جنین ها را کاهش داده است. اما، تیدیازورون و استیل سالیسیلیک اسید در ترکیب با هم اثر معنی داری در تعداد جنین ها داشته اند. بنابراین در این مطالعه، تیمار 10 میکرومول استیل سالیسیلیک اسید و 50 میکرومول تیدیازورون به عنوان بهترین ترکیب تیماری شناخته شد