سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهناز عطائیان – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
مهشید سوری – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
مهناز نوروزی مصبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر
طیبه ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده:

بیش از نیمی از مساحت کشور ایران را مراتع تشکیل می دهندکه به عنوان بستر تحولات اقتصادی واجتماعی ایران از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و در برابر عوامل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی بهخصوص خشکسالی در معرض نابودی و انهدام قرار می گیرند. لذا شناخت و بررسی این پدیده که نقشمخربی بر اکوسیستم محیطی و اثرات مستقیمی بر محیط زیست گیاهان، جانوران و جوامع انسانی دارد،ضروری به نظر می رسد. از آن جایی که ایران کشوری مستعد به خشکی و خشکسالی است باید برایمقابله با این پدیده مخرب استراتژیهای مناسبی را در نظر گرفت. در مقاله حاضر به اختصار به معرفیبرخی از اثرات زیانبار خشکسالی در مراتع و استراتژی های مقابله با آن پرداخته شده است.