سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عاطفه آقارجبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی قائ مشهر
وحید رضایی پور – استادیار علوم دامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائ مشهر
شهاب الدین قره ویسی – استادیار علوم دامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائ مشهر

چکیده:

اهمیت پروتئین حیوانی به دلیل نقش مهمی که در سلامت و رشد انسان به لحاظ دارا بودن تمام اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن انسان دارد، برکسی پوشیده نیست. در بین منابع پروتئینی حیوانی، گوشت مرغ ب هدلیل قیمت ارزان، سهولت هضم، درصد کم اتلاف لاشه، نسبت کم استخوان به وزنبدن، کمی چربی و کلسترول نسبت به گوشت قرمز برتری دارد. پرورش و تولید طیور به میزان زیادی به منابع انرژی و پروتئین گیاهی وابسته است .این تحقیق به منظور تعیین اثرات سطوح مختلف دانه کانولا، با و بدون آنزیم بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش از 240 قطعه جوجه یک روزه از سویه راس 308 در 8 تیمار و 3 تکرار به صورت طرح فاکتوریل 4 ×2 ، در 4 سطح ( 0، 3، 6 و 9 درصد ) دانهکانولا و 2 سطح ( 0 و 05 / 0درصد) آنزیم روابیو استفاده شد. جیره ها، برای دوره های آغازین و رشد تنظیم شدند. . برای بررسی سطوح هورمون هایتری یدوتیرونین و تیروکسین، در سه مرحله خون گیری انجام شد . نتایج نشان داد که افزایش سطح دانه کانولا منجر به تغییرات غلظتتری یدوتیرونین و تیروکسین و تغییر نسبت میان آن ها شد . آنزیم در تمامی سطوح و در میان تمامی تیمارها اختلاف معنی داری نشان نداد( 05 / p≥0 ).در نتیجه بر طبق نتایج این آزمایش و عدم تاثیر منفی افزایش دانه کانولا بر فراسنجه های خونی جوجه ها ، می توان تا سطح 9در صددانه کانولا در جیره جوج ههای گوشتی استفاده کرد