سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد حیدری – -دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم،
محمدجواد کرمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

این تحقیق با انجام کوددهی درختان در پاییز با هدف افزایش ذخایر غذایی اندام های درخت در اوایل فصل رشد و در نهایت افزایش درصد فروت ست و عملکرد درختان سیب رقم گلدن دلیشز در فصل زراعی 1389 – 1388 در منطقه کدیون فارس اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و تعداد دو درخت در هر کرت انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل محلولپاشی اوره با غلظت 5/ 1 و 3 در هزار، کاربرد خاکی اوره برحسب سن درخت ( 8 سال) به مقدار 320 گرم اوره برای هردرخت و کاربرد خاکی اوره برحسب قطر درخت (به مقدار 75 گرم اوره به ازای هر اینچ قطر درخت) در فصل پاییز به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد تشکیل میوه، مقدار ازت ذخیره ریشه وسیخک معنی دار بود (% p<1 ).. همچنین تیمارهای کود دهی بر اساس قطر درخت و محلول پاشی اوره 3 در هزار با بیشترین مقدار تشکیل میوه با هم مشابه بودند اما با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشتند p<1% ، بنابراین هر دو به عنوان موثرترین تیمار معرفی گردیدند. در نهایت برای افزایش درصد تشکیل میوه و عملکرد درختان سیب گلدن دلیشز در منطقه کدیون فارس، کوددهی درختان سیب در فصل پاییز و به یکی از روش های کوددهی بر اساس قطر درخت به مقدار 75 گرم اوره به ازای هر اینچ قطر درخت یا محلول پاشی آنها با استفاده از کود اوره و با غلظت 3 در هزار توصیه می شود.