سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خوشخرام – دانشجو دانشگاه آزاد خوراسگان
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه خوراس
سعید رمضانی پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن بر روی ارقام مختلف پیاز بهاره، آزمایشی در سال 1384 در مزرعه تحقیقاتی دره چناران در نزدیکی شهر یاسوج با استفاده از طرح آماری کرت های یک بار خرد شده در قالب بلو کهای کامل تصادفی با 3 تکرار استفاده شد. نیتروژن در کر تهای اصلی که شامل 0، 100 ، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار و 4 رقم پیاز با نا مهای سی سخت (کوخدان)، رقم محلی درچه اصفهان، رقم محلی سفید کاشان و رقم خارجی سوئیت اسپانیش در کر تهای فرعی جای گرفتند. اثر نیتروژن بر قطر و ارتفاع سوخ، عملکرد کل و عملکرد بازار پسند، وزن متوسط و همچنین غلظت نیترات سوخ معن یدار بود. اثر رقم نیز بر قطر و ارتفاع سوخ، عملکرد کل و عملکرد بازار پسند، وزن متوسط و همچنین غلظت نیترات سوخ، درصد ماده خشک معنی دار بود. با توجه به برتری داشتن دو رقم سی سخت و درچه اصفهان در کلیه صفات آزمایشی، کاشت این دو رقم با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن توصیه م یشود