سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یحیی ابراهیم نژاد – عضو هیت علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
میرآیدین یوزباشی – دانشجوی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد بر عملکرد جوجههای گوشتی انجام شد. در این تحقیق از 315 قطعه جوجه یک روزه سویه کاب استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار، 3 تکرار و 35 قطعه جوجه در هرتکرار انجام شد. جوجهها به مدت 6 هفته با جیرهای تنظیم شده برای دورههای آغازین، رشدی و پایانی تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی مورد استفاده عبارتند از: 1) تیمار شاهد، 2) تیمار حاوی 10 درصد کنجاله کنجد و 3) تیمار حاوی 20 درصد کنجاله کنجد. عوامل موردمطالعه شامل اضافه وزن روزانه بدن، خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی که به صورت هفتگی اندازهگیری شد. نتایج نشاندادند، افزودن 20 درصد کنجاله کنجد به جیره جوجه های گوشتی، افزایش وزن روزانه بدن را در سن 35 – 28 روزگی نسبت به تیمارشاهد و تیمار حاوی 10 درصد کنجاله کنجد کاهش داد ( 05 / p< 0 ). افزودن 20 درصد کنجاله کنجد به جیره جوجه های گوشتی، خوراک مصرفی روزانه را در سنین مختلف پرورش نسبت به تیمار شاهد و تیمار حاوی 10 درصد کنجاله کنجد کاهش داد ( 05 / .(p< 0افزودن 10 و 20 درصد کنجاله کنجد به جیره جوجه های گوشتی ضریب تبدیل غذایی را نسبت به گروه شاهد در 28 – 21 و-42 1 روزگی بهبود داد ( 05 / p< 0 ). از نتایج این مطالعه چنین استنباط می شود که می توان از 20 درصد کنجاله کنجد به جای کنجاله سویا در جیره جوجه های گوشتی استفاده نمود